js二维数组赋值报没有定义属性错误

作者: 健隆 分类: 前端 发布时间: 2020-06-13 15:54

javascript 二维数组的重新 组装

temp[i] = []; // js二维数组 的赋值 要重新定义一个Arrray

1
2
3
4
5
6
7
8
9
var arr = [[1,2],[3,4],[5,6],[7,8]];
var temp = new Array();
for(var i= 0 ;i< arr.length; i++){
    //temp[i] = new Array(); // js二维数组 的赋值 要重新定义一个Arrray
    temp[i] = []; // js二维数组 的赋值 要重新定义一个Arrray
    temp[i][0] = arr[i][0];
    temp[i][1] = arr[i][1];
}
alert(temp[0][0]);

如果觉得我的文章对您有用,请随意打赏。您的支持将鼓励我继续创作!